Algemene Voorwaarden

van Haagbeplanting.nl te Hazerswoude

Versie geldig vanaf 10-05-2018

Algemeen

1 Onderstaand vind U de algemene voorwaarden van  ‘ Beplanten ‘. Haagbeplanting.nl is een handelsnaam van beplanten.

Adres: Burg. Ten Heuvelhofweg 28 2391 MB te Hazerswoude

2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Beplanten voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3 Met in acht neming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Beplanten voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beplanten erkend.

5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Beplanten

1.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Beplanten eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Beplanten of een door Beplanten  verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

1.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging  wordt betwist, zijn Beplanten en afnemer hieraan gebonden.

1.4 Aanbiedingen van Beplanten gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Maar veelal worden de zelfde prijzen gehanteerd.

1.5 Beplanten  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

1.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2. Prijzen/Prijsverhogingen

2.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting (9 % BTW planten en 21 % Transport bij bezorgen)

2.2 Beplanten garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

2.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

2.4 Let op wij hebben een Minimum order bedrag van 50.- euro ex btw.

Artikel 3. Aflevering

3.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken zal Beplanten verzendkosten in rekening brengen. De verzend kosten worden bij de bestelling weergegeven. Bij afhalen worden geen verzendkosten in rekening gebracht.  De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Beplanten bekende afleveradres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

3.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet of deze niet aanwezig is en er afgesproken is de bestelling te lossen bij U huis. (altijd in overleg met de afnemer)

3.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

3.4 Aan de leveringsplicht van Beplanten zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beplanten geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

3.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, evenals het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 4. Levertijd

4.1 Een door Beplanten opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Haagbeplanting zijn, waarna Haagbeplanting zal trachten om binnen 6 dagen levering te doen plaatsvinden. Haagbeplanting levert doorgaans binnen 3 dagen.

4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Haagbeplanting (opdrachtnemer) bestellingen met  bekwame spoed, doch tenminste binnen 10 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 werkdag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 5. Ontbinding & retouren

5.1 Onverminderd de rechten van Beplanten op basis van de wet is Beplanten  gerechtigd  door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk  op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Beplanten omstandigheden ter kennis komen die Beplanten goede grond  geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Beplanten bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is  onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

5.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Beplanten zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Beplanten bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Haagbeplanting levert levende materialen ,artikel 7:5 BW is niet van toepassing, indien artikelen niet overeenkomen met het bestelde dient dit direct (maximaal 2 dagen) telefonisch 06-30063840 of per email aan info@haagbeplanting.nl  te worden gemeld. Het terugzenden van geleverde zaken komt geheel voor rekening van de afnemer. Bestelde zaken dienen ten alle tijden tegen uitdrogen worden beschermd.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Beplanten geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij haagbeplanting en/of  toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

6.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,  intreedt nadat Beplanten de verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Beplanten  niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een  verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.4 Indien Haagbeplanting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7. Garantie

7.1 Ben bied alleen garantie op geleverde zaken. haagbeplanting bied geen garantie op  hergroei of bloei van geleverde zaken. Wel zullen wij elk geval van uitval van planten beoordelen en in overleg met de  consument overwegen tot her levering bij de eerst mogelijke gelegenheid. Afwijking van geleverde producten kan voorkomen van eerder geleverde producten.

7.2 Haagbeplanting is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Beplanten ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Beplanten. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Beplanten schriftelijk of per email info@haagbeplanting.nl worden gemeld.  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende  documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en  terugzending geheel vervallen. Planten dienen ten alle tijden te worden beschermd tegen uitdrogen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Beplanten gegrond worden bevonden, zal Haagbeplanting naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Beplanten en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken,  dan wel (naar keuze van Beplanten ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de  aansprakelijkheidsverzekering van Beplanten gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van  Beplanten voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende  schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Beplanten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Beplanten in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C)  de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of  in strijd met de aanwijzingen van Beplanten  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;  D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een vooruitbetaling of factuur na goedkeuring door Haagbeplanting plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

8.2 Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat  moment een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in  welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

8.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen  van Beplanten en de verplichtingen van de afnemer jegens Beplanten onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Indien Beplanten haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd  bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag  van 250 euro.

8.5 Indien Beplanten kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van alle door Beplanten aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Beplanten zolang de afnemer de vorderingen van Beplanten uit hoofde van de overeenkomst  of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Beplanten wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in  artikel 3:92 BW.

9.2 De door Beplanten geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Beplanten of een door Beplanten aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Beplanten haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

9.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen  vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Beplanten zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden  tegen brand, ontploffing – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Beplanten.

Artikel 10. Privacy

Zie privacyverklaring

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Beplanten geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij  Beukenhaagkwekerij.nl en/of haar leveranciers.

11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Beplanten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Geschillen

13.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Beplanten op het nummer 06-30063840  bereikbaar van Maandag t/m Zaterdag van 8:00 –  17:00 uur of per email info@haagbeplanting.nl Klachten worden doorgaans direct behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

13.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

0
    0
    Uw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel